הצהרת פרטיות

מוצהר בזאת כללי-

.1הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

.2התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ.

.3החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .

4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית , 

אך יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

.5החנות ש-ד-י ברזים וקרמיקה בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית ו/או הרגילה , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע העיסקה.

6.החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו 

תחול על הלקוח ועל חשבונו.

.7הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות 

האתר , אלא אם נכתב אחרת .

.8אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה 

מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ש.ד.י.ברזים וקרמיקה בע"מ ו/או מי מטעמה .

9.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך כזאת ו/או אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות  ש.ד ארונות וברזים בע"מ.

10.רישומי המחשב של החנות ש-ד-י ברזים וקרמיקה בע"מ בפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו לראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11.באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל נתון אחר, לא יחייב הדבר את החנות ש-ד-י ברזים וקרמיקה בע"מ  ו/או את הספקים לכבד את העיסקה.